POUČENÍ SPOTŘEBITELE

 

Společnost realitního zprostředkovatele:

Fidoma Reality s.r.o., se sídlem Rozstání 38, 463 43 Světlá pod Ještědem, IČ: 10802738, sp.zn.: C 50543 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Společnost“)

 

Kontaktní údaje Společnosti:
e-mail: asistentka.liberec@fidoma.cz
telefon: +420 602 591 516
internetové stránky: www.fidomareality.cz

 

Toto poučení je adresované klientům Společnosti (zájemcům), kteří jsou zároveň spotřebiteli
Společnost tímto poučuje své klienty – spotřebitele:

  • předmětem služby nabízené Společností je zprostředkování prodeje, případně nájmu nemovitých věcí, převodu družstevního podílu, třetí osobě apod. za cenu, která bude uvedena ve smlouvě se třetí osobou, stejně jako platební podmínky (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“); smlouva mezi klientem – spotřebitelem a Společností (dále jen „Realitní smlouva“) bude uzavřena na dobu určitou smožností automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby trvání Realitní smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení otom, že trvá na ukončení Realitní smlouvy;
  • cena služby (tj. provize) bude činit sjednané procento ze skutečné ceny nebo konkrétní hodnotu plus DPH. Provize bude splatná dnem uzavření Zprostředkované smlouvy. Veškeré náklady Společnosti spojené jsou zahrnuty ve sjednané provizi;
  • Realitní smlouva je uzavírána vsouladu se zákonem orealitním zprostředkování, práva klienta - spotřebitele zpřípadného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i1921 až 1925 OZ);
  • bude-li Realitní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Společnosti, je klient - spotřebitel oprávněn od Realitní smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Toto právo na odstoupení je třeba uplatnit u Společnosti, a to formou jednoznačného prohlášení. Pro dodržení lhůty pro odstoupení je nutné odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Realitní smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty. Klient – spotřebitel může použít dále níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, kdy klient - spotřebitel platně odstoupí od Realitní smlouvy dle tohoto odstavce, je povinen dle ust. § 1834 NOZ zaplatit Společnosti částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy bylo Společnosti doručeno odstoupení od Realitní smlouvy.
  • klient - spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Společnost je oprávněna kposkytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející senainternetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr jemožné využít při řešení sporů mezi Společností a klientem spotřebitelem ze spotřebitelské smlouvy.

 

Zásady ochrany osobních údajů - Společnosti jsou umístěny zde: www.fidomareality.cz

Ve Světlé pod Ještědem, dne 18.2.2022

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD REALITNÍ SMLOUVY:

 

Zprostředkovatel:
Fidoma Reality s.r.o.
sídlem: Rozstání 38, 463 43 Světlá pod Ještědem
IČ: 10802738
spisová značka: C 50543 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Oznamuji, že tímto vzákonné lhůtě odstupuji od SMLOUVY O REZERVACI NEMOVITOSTI A O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Datum uzavření smlouvy:

Jméno apříjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Důvod odstoupení:

 

 

Složená rezervační záloha:
Způsob vrácení: na bankovní účet číslo:

Další ujednání:

 

 

-----------------------------------------------
Podpis spotřebitele