PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

 

I. SPRÁVCE

 

1) Správcem vašich osobních údajů je společnost Fidoma Reality s.r.o., se sídlem Rozstání 38, 463 43 Světlá pod Ještědem, IČ: 10802738, sp.zn.: C 50543 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Společnost“).


2) Kontaktní údaje Společnosti:

Adresa pro doručování: Hodkovická 446, 463 12 Liberec
E-mail: asistentka.liberec@fidoma.cz
Telefon: +420 602 591 516

3) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno vjejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů vlistinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

 

 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

1) Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem ktomu, aby svámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (zdůvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně
rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.


2) Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. vaše bytová potřeba)
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané vrámci uděleného souhlasu zvaší strany

 

3) Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. vrámci registrace do služby, nebo zindividuální korespondence svámi), nebo zveřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

 

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).
 2. Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání knarozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány ztohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 3. Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. vrámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce kodběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Vpřípadě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

 

 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Zdůvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.
 2. V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu asistentka.liberec@fidoma.cz

 

 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • makléři,
 • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
 • vnezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků sdluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
 • orgány veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však vsoučasné době Společnost nevyužívá.

2) Společnost nemá vúmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI. VAŠE PRÁVA

 

 1. Máte právo:
 • požadovat po Společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
 • vpřípadě zpracování vašich osobních údajů zdůvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • vpřípadě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Děkujeme
Vaše Fidoma Reality s.r.o.

 

 

UMÍSTĚNÍ 2. VRSTRVY NA WWW STRÁNKY

 

2. vrstva: stručná informace tohoto typu:

Osobním údajem fyzické osoby je zejména její jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ. Správcem těchto osobních údajů je společnost Fidoma Reality s.r.o. Osobní údaje zpracováváme vrozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění stím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů naleznete zde.“

 

Zpracoval:
Tým Poski REAL