ETICKÝ KODEX CEPI - základní zásady

Realitní zprostředkovatel nerealizuje obchodní případy vlastní nebo členů jeho rodiny, pokud s tím svého zájemce neseznámí.

Realitní zprostředkovatel zachovává mlčenlivost o citlivých (důvěrných) informacích o svém zájemci, a to i po ukončení spolupráce s ním.

Realitní zprostředkovatel nepoškodí zájmy svého zájemce, zejména nedělá rozdílu mezi svými zájemci z důvodu rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

Realitní zprostředkovatel spolupracuje s jinými realitními zprostředkovateli jen tehdy, pokud je to v zájmu jeho zájemce. Úmyslně svého zájemce nepoškodí a dodržuje zásady dobré spolupráce, kolegiality a zdvořilosti.

Realitní zprostředkovatel jedná při své činnosti s odbornou péčí, čestně a v souladu s dobrými mravy a platnými normami České republiky.